Vedtægter

Gudmekoret er hjemmehørende i Gudme, Svendborg Kommune. Gudmekoret har til formål at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Med udgangspunkt i koret øges deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder, og derved  styrkes den enkeltes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

1. Foreningen Gudmekorets formål er at indøve og fremføre sange og satser i forskellige genrer, både danske og fremmedsprogede.

2. Medlemmer af koret forudsættes at kunne synge. Korlederen vejleder sangerne til den rette indplacering i korets stemmegrupper

3. Korleder og bestyrelse udarbejder i fællesskab plan for korets repertoire. Korleder har det overordnede musikalske ansvar og leder koret under prøverne og ved offentlige fremførelser.

4a. Bestyrelsen består af 5 personer valgt blandt korets medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen og afgår skiftevis med 2 på lige og 3 på ulige årstal.

2 revisorer vælges for to år og afgår skiftevis.

4b. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Korleder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Tegningsretten ligger hos formand og kasserer.

5. Stemmeret har enhver, der er medlem af koret og har betalt kontingent.

6. Den ordinære generalforsamling afholdes i første halvdel af marts måned og indvarsles 14 dage før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Beretning

Regnskab

Valg af:

  • bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • revisor og revisorsuppleant

Indkomne forslag

Eventuelt

7. Ændring af foreningens vedtægter kræver, at to tredjedele af medlemmerne er til stede.

8. Ved generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne føres en beslutningsprotokol, der underskrives af bestyrelsen.

9. Eventuelt overskud ved foreningens arrangementer tilfalder foreningens kasse.

10. Nedlæggelse af foreningen kræver 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, den første med to tredjedele af medlemmernes stemmer, den anden med almindeligt flertal blandt de fremmødte. Foreningen kan dog ikke nedlægges, hvis 12 eller flere ønsker, den skal fortsætte. Foreningens aktiver skal ved nedlæggelse overgå til lokale almennyttige formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Gudme den 9. marts 2016.

Dirigent: L. Kirkegaard

Bestyrelse: Valborg Møller Andersen, Jopie Ryg, Helle Henriksen, Vivi Lersey Pedersen og Lone Juul Stærmose