Birgit Skipper
Sopran

St. Byhaevej 45
5700 Svendborg
Svendborg Kommune
51923894
fa.skipper@gmail.com